รายงานทั้งหมด 26 รายงาน
1. รายงานเงินเดือน
2. รายงานเงินเดือนระบุรหัสพนักงาน
3. รายงานยอดหนี้
4. รายงานยอดซื้อ
5. รายงานลูกหนี้เฉพาะราย
6. รายงานลูกหนี้ทั้งหมด
7. รายงานสต็อกทั้งหมด
8. รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
9. รายงานสั่งซื้อประจำวัน
10. รายงานขายย่อยประจำวัน
11. รายงานขายสดประจำวัน
12. รายงานขายเชื่อประจำวัน
13. รายงานการเข้ากะประจำวัน
14. รายงานการรับชำระหนี้ประจำวัน
15. รายงานการเบิกวัสดุประจำวัน
16. รายงานสั่งซื้อระบุวันเดือนปี
17. รายงานขายย่อยระบุวันเดือนปี
18. รายงานขายสดระบุวันเดือนปี
19. รายงานขายเชื่อระบุวันเดือนปี
20. รายงานการเข้ากะระบุวันเดือนปี
21. รายงานการรับชำระหนี้ระบุวันเดือนปี
22. รายงานการเบิกวัสดุระบุวันเดือนปี
23. รายงานยอดขายรวมประจำวัน
24. รายงานยอดขายรวมประจำเดือน
25. รายงานรวมประจำวัน
26. รายงานค้างรับ


กลับสู่หน้าแรก